Nyomtatás en | de | hu

Hírek


Véradás 2016. február 11.
veradas_2016_02_11_1.jpg

Sakkverseny
sakk_vreseny_2.jpg

Tájékoztatás kéményseprésről
kemenysepres_2016.jpgkemenysepres_idopontok_2.jpg

Figyelemfelhívás vízkárok megelőzése
2016_01_13.jpg

Országos Egészségügyi Információs Központ közleménye
kozlemeny_2015_12_07_2.jpg

NHSZ tájékoztató szelektív hulladékgyűjtésről
nhsz_szelektiv.jpg

Tájékoztatás szociális tűzifa támogatásról
tajekoztatas_szoc_tuzifa.jpg

Meghívó testületi ülésre 2015.10.22
testuleti_2015_10_22.jpg

Adóügyi ügyintéző pályázat 2015.10.20
ado_ugy_paly_1.jpgado_ugy_paly_2.jpgado_ugy_paly_3.jpg

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat "B" típus
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tiszavárkony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban


- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.


2. Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;


és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
 
A pályázat kötelező mellékletei:

1.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2.A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig:

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2016. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.


Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt figyelembe kell venni.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása


Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418).
A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica


1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat "A" típus
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tiszavárkony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.


1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
 
A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)  a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.


4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
 
a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig:

a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és     az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő:  8 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt figyelembe kell venni.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
-tanulmányok halasztása;
-tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
-tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
-személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.


Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica


1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Tájékoztató ebzárlatról és legeltetési tilalomról 2015.10.01
eb_zarlat_2015_09_25_12.jpg
eb_zarlat_2015_09_25_22.jpg

Szüreti bál 2015.10.17
szureti_bal_2015_10_17.jpg

Meghívó testületi ülésre 2015.09.17
testuleti_2015_09_17_1.jpg
testuleti_2015_09_17_2.jpg

2015.09.09
eon_2015_09_09_1.jpg
eon_2015_09_09_2.jpg

Eboltás 2015.09.08
eboltas_2015_09_08_15.jpg

2015.08.18
2015_08_18.jpg

2015.08.17
viz_2015_08_17.jpg

Tájékoztatás hőségriasztásról 2015.08.07
hosegriasztas_2015_08_07.jpg

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület fogadónap 2015. augusztus
ktzve_2015_aug.jpg

Véradás 2015.08.13
veradas_2015_08_13.jpg

Tiszavárkonyi Falunap 2015. augusztus 15.
plakat_ballon2.jpg

Főzőverseny 2015. augusztus 15
fozo_verseny.jpg

Hirdetmény Közmeghallgatásról
kozmeghallgatas_2015_07_30_31.jpg

2015.06.24
sarkany_06_27.jpg


Meghívó testületi ülésre 2015.06.25
megh_2015_06_25_1.jpg
megh_2015_06_25_2_2.jpg


Felhívás parlagfű elleni védekezésre 2015.06.10
parlagfu_2015_06_10.jpg

Tájékoztatás hőségriasztásról
hosegriasztas_2015_06_11.jpg

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület fogadónap 2015. június
kztve_2015_jun.jpg

Tájékoztató háziorvosi rendelésről 2015.06.05
orvosi_rendeles_2015_06_05.jpg

Trianon emlékmű átadás
trianon_2015_06_04.jpg

Meghívó testületi ülésre 2015.05.28
megh_05_28_1.jpg
megh_05_28_2.jpg

Áramszünet 2015. június 11 - 12-én

 

aramszunet_2015_06_11.jpg

 

 

aramszunet_2015_06_12.jpg

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület fogadónap 2015. május
KTZVE_2015_05.jpg

Értesítés tüdőszürés időpontjairól
tudoszures_2015.jpg

Ingyenes szűrővizsgálat 2015.04.18
szurovizsg_2015_04_18.jpg

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület fogadóóra 2015 április
kztve_2015_apr.jpg

Értesítés óvodai és bölcsődei beiratkozásról 2015/2016 évre
ovoda_beiratkozas_2015.jpg

Ingyenes számítógépes talpvizsgálat

 

talpvizsgalat_2015_04_02_03.jpgtalpvizsgalat_szorolap1.jpgtalpvizsgalat_szorolap2.jpg

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése 2015.04.02

 

ebzarlat_2015_03_16_1.jpg
ebzarlat_2015_03_16_2.jpg

Védekezési felhívás 2015.03.18
felhivas_vedekezesre_2015_03_18.jpg

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről 2015
beiratkozas_2015_1.jpg
beiratkozas_2015_2_2.jpg

Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról
tajekoztato_ulnok1.jpg
tajekoztato_ulnok2.jpg
tajekoztato_ulnok3.jpg
 Tájékoztató a magánfőzésre előállított párlatok jogszabály változásával kapcsolatban

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszavárkonyi Kirendeltségének
Adóhatóságától

Tájékoztató a magánfőzésre előállított párlatok jogszabály változásával kapcsolatban

1. Tájékoztatom, hogy 2014. november 26-án kihirdetésre került az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény, melynek következtében  jelentős mértékben módosultak a magánfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől az alábbiak szerint:
- Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
Változik a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
- A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
 Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés]
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]
- Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]
- Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére. [Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]
- Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja. [Jöt. 67/A. § (8) bekezdés]
- Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el. [Jöt. 67/A. § (9) bekezdés]
Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését követően előállításra kerülő párlatok tekintetében azonban már az új szabályokat kell alapul venni. [Jöt. 128/K. § (2) bekezdés]
2. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]

Tiszavárkony, 2015. január 14.


Felhívás 2014.12.08
allattartas_2014_111.jpg
allattartas_2014_2.jpg

2014.11.27
2014_11_27.jpg

Takarékszövetkezet új nyitvatartása

Tájékoztató Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Tiszavárkony Kirendeltségének nyitvatartási idejéről:

Kedd: 8:00 - 16:00

Csütörtök: 8:00 - 16:00

Fenti napokon a pénztár 15:00-ig van nyitva.


Tájékoztató 2014.11.18
tajekoztato_2014_11_18.jpg

Tájékoztató ebzárlatról és legeltetési tilalomról 2014.10.06
ebzarlat_2014_11.jpg
ebzarlat_2014_22.jpg

2014.09.30
acell.jpg

2014.08.28
elbir1_1.jpg
elbir2_1.jpg
elbir3_1.jpg
 

Lakossági tájékoztató 2014.08.22
ivoviz08222.jpg

Révhajó 2014.08.22

Felhívjuk Tisztelt Utasaink figyelmét,hogy a Tisza magas vízállása miatt
a révhajó átmenetileg nem üzemel!
Megértésüket köszönjük!

 Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal


2014.08.18
hirdetmeny_2014_08_18.jpg

2014.08.06
Hirdetmeny_onk2014.jpg

NÉBIH Közlemény 2014.07.28
nebih_2014_07_28.jpg

Értesítés gallyazási munkálatokról
gallyazas.jpg

Kishajó 2014.07.11
kishajo_22.jpg
kishajo_11.jpg

Magyar Államkincstár sajtóközlemény

 

MAK_00011.jpg
MAK_00012.jpg

Tájékoztató a földhivatalok által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről.
parlagfu_2014_07_02.jpg

2014.07.01

 Semmelweis_nap2.jpg

 

 


Tájékoztatás május havi térítési díj befizetésének időpontjáról
Tájékoztatás május havi térítési díj befizetésének időpontjáról!

Tisztelt Szülők!
A térítési díjakat a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában kell befizetni (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.)

Befizetési időpontok:
2014. június 10. kedd de 8.00-tól 12.00-ig
 (PÓTBEFIZETÉS 2014. június 17 kedd 8.00-tól 12.00-ig)

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal  Tiszavárkonyi Kirendeltsége

Kérem a befizetési időpontok pontos betartását!

Deák Erika  pénztáros

2014.06.05
TÁJÉKOZTATÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága tájékoztatja a gazdálkodókat, hogy a mezei pocok rendkívüli kártételi veszélyhelyzet elhárítására a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága többek közt Jász-Nagykun-Szolnok megye területén is 2014. május 30. napjától 2014. július 31. napjáig szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel, földi és légi kijuttatással engedélyezte a Redentin 75 RB rágcsálóirtószer felhasználását.

A készítmény felhasználása kizárólag felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakember felügyeletével történhet. A kezelendő területen előzetesen fel kell mérni a mezei pocok lakott járatok számát. A fertőzöttség adatait, továbbá a védendő terület és a tervezett kezelés adatait tartalmazó adatlapot (formanyomtatványt) szükséges megküldeni a Növény- és Talajvédelmi Igazgatósághoz (az adatlap beszerezhető a növény- és talajvédelmi igazgatóságon, továbbá megtalálható jelen tájékoztató végén). Az Igazgatóság az adatlap alapján adja meg az engedélyt a Redentin 75 RB vásárlására.

A kezelt területeken az élő vadak viselkedését figyelemmel kell kísérni, vadgazdálkodási szakember segítségének igénybevételével. Ragadozó madarak részére kihelyezett ülőfákkal ellátott területen a kezelés nem végezhető.

Biztosítani kell, hogy az esetlegesen elhullott állatokat illetéktelen személy vagy ragadozó, dögevő állat ne szedje össze.

Természetvédelmi terület határától 300 m-es védőtávolságot kell tartani.

Légi kijuttatás esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20m-es védőtávolságot kell biztosítani.

Adatlap pdf formátumban ( Letöltés eddig: 1110)Meghívó testületi ülésre 2014.05.29

meghivo1.jpg meghivo2.jpg meghivo3.jpg


2014.05.05
szemeszeti_vizsgalat.jpg

Kamerák a településen
tajekoztato.jpg

Hozzaszolasok a hirhez (0 komment)

Meghívó testületi ülésre 2014.04.30
testuleti_ules_04_30_1.jpg
testuleti_ules_04_30_2.jpg


Értesítés tüdőszűrés időpontjairól
tudoszures.jpg

Óvoda beíratkozás időpontjai
ovoda_beiratkozas.jpg

Legszebb konyhakertek verseny

 

konyhakert11.jpg
konyhakert22.jpg

 


Tájékoztatás 2014. március havi térítési díj befizetésének időpontjáról
Tájékoztatás március havi térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A térítési díjakat  a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában kell befizetni (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).
Befizetési időpontok:
2014. április 14. hétfő de 8.00-tól 12.00-ig
(PÓTBEFIZETÉS 2014. április 17 csütörtök 8.00-tól 12.00-ig)

A szülői térítési díjak összege 2014. március 1-től változott!
 
 
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal  Tiszavárkonyi Kirendeltsége
Deák Erika  pénztáros


Térítési díjak összege 2014.03.01-től
teritesi_dij_03_01.jpg

POLICE COFFEE országos bűnmegelőzési program
elbir3.jpg

Autósok figyelem!

 

elbir1.jpg
elbir2.jpg
 

 


Kerékpározás szabályai
kerekparozas_szabalyai.jpg

Kerékpárlopások megelőzése
kerekparlopas.jpg

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

 

ebzarlat1.jpg ebzarlat2.jpg 

 

 


Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről 2014.

 

iskola_beiratkozas_2014_1.jpg
iskola_beiratkozas_2014_2.jpg
iskola_beiratkozas_2014_3.jpg
 
 
iskola_beiratkozas_2014_5.jpg 

 


Védőnői pályázat 2014.03.18

 

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 pályázatot hirdet

 területi védőnő

 munkakör betöltésére

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, próbaidő kikötésével


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


Munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5092Tiszavárkony, Endre Király út 20., Egészségház


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tiszavárkony településen területi védőnői és iskola - egészségügyi feladatok ellátása a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet alapján.


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Tiszavárkony Község Képviselő-testülete Tiszavárkony községben igény esetén szolgálati lakást tud biztosítani.

Pályázati feltételek:
-Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (diploma),
-Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
-Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazás
-részletes fényképes, szakmai önéletrajz,
-képzettséget igazoló okmányok másolata,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
-nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalását, valamint
-pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatot elbíráló személyek a pályázati anyagot, valamint a pályázó adatait megismerhetik


Pályázati elbírálásnál előnyt jelent: A pályázat elbírálása során előnyben részesíti a munkáltató a B kategóriás jogosítvánnyal, valamint helyismerettel rendelkező pályázókat.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető


A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. napja

A pályázat benyújtásának módja:
-postai úton, a pályázatnak Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.). Kérjük a borítékon feltüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 212/2014 és a „védőnői pályázat” vagy
-Elektronikus formában a phtv@t-online.hu címre, a tárgyban kérjük feltüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 212/2014 és a „védőnői pályázat” vagy
-Személyesen Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségén 5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Zoltán polgármester nyújt az (56) 436-036-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: Érdemi pályázó esetén, a soron következő képviselő-testületi ülésen


A pályázati kiírásra került:
-Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége előtti hirdetőtáblán
http://www.tiszavarkony.hu
http://www.meszk.hu
http://www.mave.hu
http://kozigallas.gov.hu

A pályázat publikálásának időpontja 2014. március 18.

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek vagy érvénytelennek nyilvánítsa.

 


Meghívó testületi ülésre 2014.03.18
testuleti_03_18.jpg

Március 15. ünnepség
marc_15.jpg

Meghívó testületi ülésre 2014.03.06
Tets_ul_03_06.jpg

Ebzárlat és legeltetési tilalom feloldása
eb_zarlat_felod.jpg

Meghívó testületi ülésre 2014.02.25
testuleti_meghivo__2014_02_25.jpg

Határozat a képviselő-testület megválasztható tagjainak számáról
hat1.jpg
hat2.jpg 
 

Meghívó testületi ülésre 2014.02.05
testuleti_2014_02_05.jpg

Tájékoztatás január havi térítési díj befizetésének időpontjáról
terites_januar.jpg

Tájékoztatás 2014. évi segély kifizetés időpontjairól
segely_kesz.jpg

Babakötvényt a Kincstárból
Babakötvényt a Kincstárból

2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek születését követően. A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege nem egészíthető ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a mindenkori infláció mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidő végéig. Erre a számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.  

A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006. január 1. előtt született gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénzben, átutalással, bankkártyás fizetéssel is megtehető bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés birtokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamattámogatás jár.
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.

A kedvező feltételek miatt a szülőknek érdemes megfontolniuk, hogy a korábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék a Kincstárhoz. Első lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére – Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintéző által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt – kitöltés után – az ügyfélnek a korábbi számlavezetőhöz kell benyújtania, és ezen nyomtatvány alapján a számlavezető a nála vezetett Start-számla megszüntetésével egyidejűleg az addig összegyűlt összeget a kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja.  A Kincstárhoz érkezett összeg ezt követően külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre kerül a gyermek születési évének megfelelő sorozatú Babakötvénybe.


A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok:
-a szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító kártyája/igazolványa, és – ha van – lakcímkártyája,
-a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás,
-gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
-annak a szülőnek az egyetértő nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják.

A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb információért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-452-2900), látogasson el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Számlavezetési és Értékkezelési Osztály:
Szolnok, Magyar út 8.
Telefon: (+36-56) 372-806, (+36-56) 422-555 Fax: (+36-56) 378-349.
Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 90. E-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Csütörtök    8:00-16:00
Szerda                                  8:00-18:00
Péntek                                  8:00-14:00


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Számlavezetési és Értékkezelési Osztály kirendeltsége:
Állampapír Értékesítési Pont, Karcag
Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 40. (a Városházán)
Telefon: 06-30/815-9069
Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 90. E-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu

Hivatali órák:
Hétfő, Szerda, Csütörtök    8:00 – 16:00
Péntek                                    8:00 – 12:00

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlés meghívó
meghivo_kozgy.jpg

Téli veszélyek

 

kihules_veszelyei.jpg

 

 

teli_veszelyek.jpg


NAV Jogszabály-módosítással összefüggő tájékoztató

nav_01_10_111.jpg

nav_01_10_222.jpg

 


Gyakorlati kisokos gyed extrához

 

oep.jpg 

GYAKORLATI KISOKOS

a „gyed extrához”

A „gyed extra” a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő
rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy
minden kismama megtalálja a rendelkezések közül azt, ami rá vonatkozik. Azok a tudnivalók
is ismertetésre kerülnek, hogy kinek, milyen nyomtatványon, és hová kell benyújtania a
kérelmét.


1. Több ellátás egyidejűleg történő folyósítása

Ki kaphatja?
Főszabály, hogy egy gyermek után, egyidejűleg csak egy ellátást lehet folyósítani.
Akkor lehet a szülő részére több ellátást is folyósítani, ha több gyermek van a háztartásban
és azok közül legalább egy gyermek 2013. 12. 31-ét követően született.


2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér
után járó ellátás továbbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani az ellátásról, mint
korábban. Több gyermek esetében, akkor folyósíthatóak gyermekenként külön – külön az
ellátások, ha az ellátások különböző korú gyermekek után kerülnek megállapításra.


Például, ha a biztosított anyának a 2013.02.01-jén született első gyermeke jogán járó
gyermekgondozási díj folyósítása alatt 2014. 01.01-én (vagy azt követően) megszületik a
második gyermeke, akkor az első gyermek jogán gyermekgondozási díjban részesül, és e
mellett a második gyermek jogán terhességi-gyermekágyi segélyt, majd ennek lejárát
követően gyermekgondozási díjat kaphat.


Hova lehet benyújtani a kérelmet?

A legkisebb gyermek után járó ellátás iránti kérelmet, — csak úgy, mint eddig— a
foglalkoztatóhoz kell benyújtani.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni?
Terhességi-gyermekágyi segély esetében a „Nyilatkozat terhességi gyermekágyi segély
megállapításához” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A gyed esetében pedig az
„Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.

-A kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, feltéve, hogy a gyermekgondozási
díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a
terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították,
- „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű
nyomtatványt,
- Jövedelemigazolást.

A nyomtatványok elérhetők:
www.oep.hu/lakossági oldalak/nyomtatványok biztosítottak részére.

Tájékoztatás kérhető:
A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei
ügyfélszolgálatainál, a Kormányablakban, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely
működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

2. Munkavégzés gyed folyósítása mellett

Kire vonatkozik?
A szülő 2014. január 1-jétől a gyermek 1 éves kora után, a gyermekgondozási díj folyósítása
mellett (a gyes folyósítása mellett is) korlátlan időtartamban végezhet munkát. Ez a
rendelkezés a 2014. 01.01-jét megelőzően született gyermekek szüleire is vonatkozik.


— Ha Ön még nem dolgozik, de gyermeke elmúlt már 1 éves, és 2014. 01.01-jét
követően szeretne visszamenni, vagy elmenni dolgozni, akkor a munkába állását nem
kell bejelenteni a gyed-et folyósító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni,
hogy a munkavégzés mellett a gyed-et igénybe kívánja venni. (A gyed folyósításában
ez nem okoz változást.)


— Ha Ön munkavégzés miatt 2014. 01.01-jét megelőzően szüneteltette a gyed
folyósítását, akkor a szüneteltetett gyermekgondozási díj továbbfolyósítását kérheti.
Ebben az esetben a korábban megállapított gyed-et tovább fogják folyósítani a
jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, a korábban megállapított összegben.


Például, ha a 2012. 09.01-jén született gyermek szülője (aki egyébként a gyermek 2 éves
koráig jogosult az ellátásra) 2013. 10. 01-jétől visszament dolgozni, és emiatt le kellett
mondania a gyed-ről, úgy a szülő 2014. 01.01-jétől kérheti, hogy részére ismét, azaz
továbbfolyósítsák a gyed-et. Ebben az esetben 2014. 01.01-jétől a jogosultsági időből még
hátralevő időtartamra, azaz 2014. 09. 01-jéig kapni fogja a gyed-et. Ha azonban 2013.10.01-
jétől heti 30 órában vállalt munkát, és kérte a gyermek után a gyes-t, akkor 2014.01.01-jétől
le kell mondania a gyes-ről, csak akkor tudják részére a gyed-et megállapítani. Munkát
azonban már korlátlan időtartamban végezhet.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet ahhoz a folyósító szervhez kell
benyújtani, ahol – a folyósítás szüneteltetését megelőzően - legutoljára folyósították a
kérelmezőnek a gyermekgondozási díjat. Azaz vagy a fővárosi illetve megyei
kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez vagy a
foglalkoztatója által működtetett társadalombiztosítási kifizetőhelyhez.


Ha az igénylő időközben munkáltatót váltott és a jelenlegi foglalkoztatója
társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, akkor a gyermekgondozási díj
továbbfolyósítására irányuló kérelmet a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási
kifizetőhelyéhez kell benyújtani. Ha az új foglalkoztató nem működtet társadalombiztosítási
kifizetőhelyet, akkor a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervéhez kell a kérelmet benyújtani. Az igény bejelentése
személyesen vagy postai úton történhet.


Fontos, hogy a gyed-et nem folyósítják újra automatikusan, a gyed továbbfolyósítást kérni kell!


Milyen nyomtatványon kell kérni, és mit kell hozzá csatolni?
A kérelmet az OEP honlapján elérhető „KÉRELEM gyermekgondozási díj
továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kiállításával is be lehet benyújtani. Nincs
kötelezően használandó kérelem forma, de ajánlott a „KÉRELEM gyermekgondozási díj
továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, mert olyan kérdéseket tartalmaz,
ami a továbbfolyósításhoz szükséges, így a hiánypótlási eljárás elkerülhető.

A kérelemhez csatolni kell:
Ha a kérelmező rendelkezik a gyed megállapításáról szóló határozattal, akkor a határozatot.
Ha a kérelmező részére gyes-t folyósítottak, akkor a Magyar Államkincstár által kiadott gyes
folyósításának megszüntetéséről szóló határozatot.

A nyomtatvány elérhető:
www.oep.hu/lakossági oldalak/nyomtatványok biztosítottak részére.

Tájékoztatás kérhető:
A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei
ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi
ügyintézőktől.

3. A gyermekgondozási díjra jogosultság időtartama ikrek esetében

Ki kaphat?
2013. 12. 31-ét követően született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama, a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól gyermekgondozási díjra való jogosultság lejártát követően, további 1 évvel
meghosszabbodik.

Például: A 2012. 01.01-től biztosított kismama 2014.05.10-én ikreket szül. A szülést megelőző biztosítási jogviszonyára figyelemmel, 2017.05.10-ig, a gyermekei két éves korától számított további 1 évig jogosult gyermekgondozási díjra. (Ikrek esetében nem jár dupla gyed, mert azonos várandósságból születtek.)

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
Ha biztosított a gyed igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátást, akkor
nem kell külön igényelni, automatikusan 1 évvel meghosszabbodik a gyed jogosultság
időtartama.

Tájékoztatás kérhető:
A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei
ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi
ügyintézőktől.


4. Hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj (diplomás gyed)

Ki kaphat?
2014. január 1-jétől kiegészül a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási
intézmény hallgatóival. Ők az úgynevezett. „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.
Diplomás gyed-re az, a 2013. 12.31-ét követően születetett gyermek édesanyja jogosult,
akik - többek között - felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1
éven belül szül.
A diplomás gyed-re akkor jogosult a szülő nő, ha az alábbi 1)-6) pontokban felsorolt
együttes feltételeknek megfelel:

1.) az Ebtv. 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem
biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a
gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365
napi előzetes biztosítási idővel),
2.) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási
intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető
figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli
aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
3.) A gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony
szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
4.) a gyermeket saját háztartásában neveli,
5.) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
6.) a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

Vér szerinti apa jogosultsága:
A diplomás gyedre a fentiekben leírt feltételeknek (mind a hat feltételnek meg kell felelnie a
vér szerinti apának) megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő meghal, vagy a
szülő nő a 2.)-6). pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és
gyermekgondozási díjra sem jogosult, de a vérszerinti apa a fenti feltételek mindegyikének
megfelel.

Például: Az egyetemi hallgató anya 2014.02.10-én szül és a szülés napjától diplomás gyed-re jogosult. A gyermek 2014.06.30-án kikerül az anya háztartásából és 2014.07.01-től a gyermek az egyetemi hallgató vérszerinti apja háztartásába kerül. Az apának – amennyiben az 1.)-6.) pontokban felsorolt jogosultsági feltételeknek együttesen megfelel - a diplomás gyed 2014.07.01-től a gyermek 1 éves koráig folyósítható.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
— A szülés napján nem biztosított szülő nő és a vér szerinti apa, a kérelmet a lakóhelye
szerint illetékes fővárosi illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervhez nyújthatja be.
— Ha a kismama biztosított (dolgozik), akkor a diplomás gyed iránti kérelmét a
foglalkoztatójához kell benyújtania.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni?
Az igénylő a diplomás gyed megállapítása iránti kérelmet kizárólag az OEP által
rendszeresített „Igénybejelentés hallgató jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási
díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A kérelemhez csatolni kell:
— a hallgató jogviszonyról szóló, felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást,
(Kizárólag az „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról a gyermekgondozási díjhoz”
elnevezésű OEP nyomtatványon történő igazolás fogadható el.)
— gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
— ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott
hatóság igazolvány másolatát.

A nyomtatvány elérhető:
www.oep.hu/lakossági oldalak/nyomtatványok természetes személyek részére.
www.oep.hu/lakossági oldalak/nyomtatványok biztosítottak részére.

Tájékoztatás kérhető:
A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei
ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi
ügyintézőktől.

Budapest, 2014. január 8.

 

                                                                                  Országos Egészségbiztosítási Pénztár
                                                                                                   egészség, biztonság


Testületi ülés 2013.12.19
2013_12_20.jpg
 
 

Fűtéstechnika KFT tájékoztatás
futestechnika.jpg

Tiszavárkonyi karácsony 2013
tiszavarkonyi_karacsony.jpg

Hozzaszolasok a hirhez (0 komment)

Tájékoztatás december havi térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás december havi térítésidíj befizetésének időpontjáról!

Tisztelt Szülők!

A térítési díjakat  a Polgármesteri Hivatal épületének  pénztárában kell befizetni (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).

Befizetési időpont

2013. december 12. csütörtök   de 8.00-tól 12.00-ig

 (  PÓTBEFIZETÉS December hónapban nem lesz)

 

2014. január 1-től a térítési díjakbeszedésére utólag kerül majd sor, tehát a tárgyhónapot követően a ténylegesen elfogyasztott étkezést kell majd kifizetni a következő hónap elején. A térítésidíjak befizetési időpontjai ugyanúgy, mint eddig kifüggesztésre kerülnek aktuálisan.

Rákóczifalvai Közös ÖnkormányzatiHivatal  Tiszavárkonyi Kirendeltsége

Deák Erika  pénztáros


Felhívás mezőgazdasági vállalkozóknak!!!

 TÁJÉKOZTATÓ

 

 a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszatérítésével kapcsolatos bevallások elektronikus benyújtására történő átállásról

 


Az átállás kapcsán az érintett mezőgazdasági termelőknek az alábbi teendőik vannak:

A.) Azon mezőgazdasági termelőknek, akik még nem rendelkeznek vámazonosító számmal (a továbbiakban: VPID szám), az alábbiakat kell tenniük:

1.) Ki kell tölteniük a 2–4. számú melléklet szerinti, rájuk vonatkozó VPID adatlapot (mezőgazdasági őstermelő: 12VBM, egyéni vállalkozó, illetve belföldi székhelyű gazdálkodó: 12VBT, külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet: 12VKT). A kitöltött adatlaphoz a gazdálkodó szervezetek esetében szükséges csatolni a társasági szerződés, a cégkivonat és az aláírási címpéldány fénymásolatát is.

2.)A kitöltött adatlapot aláírva, illetve gazdálkodó szervezetek esetében cégszerűen aláírva, postán be kell küldeniük a következő címre:

„Nemzeti Adó– és Vámhivatal Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Vám– és Pénzügyőri Igazgatósága, 5001. Szolnok, Pf.: 49.”


3.)A beküldött adatlap adatai alapján Igazgatóságunk az adatlap beérkezésétől számított 30 napon belül kiadja a VPID számot, melyről postai úton küldött értesítés formájában tájékoztatja az adatlapot beküldő személyt, vagy gazdálkodót.

B.) Azon mezőgazdasági termelőknek, akik már rendelkeznek VPID számmal, de még nem rendelkeznek Ügyfélkapu hozzáféréssel:
•Az adóhatóságnál (a visszaigénylő lakhelye, székhelye szerint illetékes Adóigazgatóság), illetve az Önkormányzatnál kell az Ügyfélkapu létrehozása iránti kérelmet előterjeszteni. Amennyiben a visszaigénylő saját nevében fogja benyújtani a bevallását és még nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, akkor ebben az esetben mindenképpen kezdeményezni kell az Ügyfélkapuhoz történő csatlakozást.
•Olyan személyt (könyvelő, adótanácsadó, falugazdász, stb.) kell bejelentőként meghatalmazni, aki már rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel.

C.) Azon mezőgazdasági termelőknek, akik már rendelkeznek VPID számmal, illetve Ügyfélkapuval, de az Egységes Ügyfélcímtárba (a továbbiakban: EÜC) történő regisztrációjuk még nem történt meg, az alábbiakat kell tenniük:

1.)Ki kell tölteniük az 5. számú melléklet szerinti NAV_VP_R01 adatlapot, következőekben leírtak szerint:

a.) Az adatlap A) rovatát a vámszerv tölti ki, abba a visszaigénylőnek, illetve a bejelentőnek bármilyen bejegyzést tennie TILOS!

b.) Az adatlap B) rovatában a bejelentő adatait kell feltüntetni. Bejelentőnek minősül az a személy, aki az adóbevallást a saját, vagy más adózó nevében benyújtja, tehát akinek ügyfélkapuján keresztül a bevallás a vámhatósághoz ténylegesen beérkezik.

Ennek alapján bejelentő lehet:

-Maga a visszaigénylő, illetve az adóbevallást saját nevében benyújtó gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője. Ebben az esetben a visszaigénylő és a bejelentő személy megegyezik, így az adatlap B) és C) rovatába ugyanazok az adatok kerülnek.  A bejelentő e–mail címe alrovatba a visszaigénylő azon e–mail címe kell hogy kerüljön, amelyen keresztül az Ügyfélkapura beregisztrált, és amelyen keresztül az Ügyfélkapuról érkező üzeneteket fogadni tudja.

-A visszaigénylő személy, vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője által meghatalmazott könyvelő, adótanácsadó, falugazdász, vagy más személy (a továbbiakban: Meghatalmazott), aki az adóbevallást a visszaigénylő által szolgáltatott adatok alapján kitölti és saját Ügyfélkapuján keresztül benyújtja a vámhatóság felé. Ebben az esetben a bejelentő adatai rovatba a Meghatalmazott adatait kell rögzíteni. A bejelentő e–mail címe alrovatba pedig azt az e–mail címet, melyen keresztül a Meghatalmazott az Ügyfélkapura beregisztrált, és amelyen keresztül az Ügyfélkapuról érkező üzeneteket fogadni tudja.

-A visszaigénylő, vagy a Meghatalmazott Ügyfélkapuhoz kapcsolódó e–mail címének helyes megadása kulcsfontossággal bír, mivel az adóbevallás kapcsán a vámhatóság által küldött üzenetek erre az e–mail címre fognak megérkezni. A visszaigénylő, illetve a Meghatalmazott tehát ezeken az üzeneteken keresztül fog értesülni a bevallás befogadásáról, a hiánypótlásra történő felszólításról és az ennek teljesítése érdekében végrehajtandó feladatokról, illetve a bevallás elutasításának tényéről és indokáról.

-Figyelem! Az üzenetek maximum 5 napig tárolódnak, majd automatikusan törlődnek függetlenül attól, hogy elolvasásra kerültek –e vagy sem.

c.)Az adatlap C) rovatában minden esetben a visszaigénylő adatait kell feltüntetni, aki saját nevében, vagy akinek a nevében a Meghatalmazott az adóbevallást benyújtja.

d.)Az adatlap D) rovatában a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó – visszatérítéssel kapcsolatos bevallások esetében a „J04” elnevezésű rovatot kell „X” vagy „+” jel alkalmazásával, illetve számítógépes kitöltés esetén az ott megjelölt módon bejelölni.

e.)A NAV_VP_R01 adatlap számítógépes úton is kitölthető, miután az alábbi linken elérhető alkalmazások a számítógépre feltelepítésre kerültek:


http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_vam/vpop_r01.html

A számítógépen kinyomtatott adatlapot a bejelentőnek, illetve a visszaigénylőnek egyaránt alá kell írnia, és mellékelni kell hozzá a bejelentő adóigazolványának fénymásolati példányát, mert az csak úgy lehet érvényes!

2.)A kitöltött adatlapot ki kell nyomtatni, és a visszaigénylőnek és a bejelentőnek egyaránt alá kell írnia és ezen kívül az adatlaphoz mellékelni kell a bejelentő adóigazolványának fénymásolati példányát (függetlenül attól, hogy a bejelentő és a visszaigénylő személye megegyezik –e vagy sem).

3.)Az adatlapot csatolmányaival együtt az A. pont 2) alpontjában említett postacímre kell beküldeni.

4.) A beküldött adatlap adatai alapján Igazgatóságunk az adatlap beérkezésétől számított 30 napon belül elvégzi az EÜC regisztrációt, melyről postai úton küldött értesítés formájában tájékoztatja az adatlapot beküldő személyt, vagy gazdálkodót.

5.) Adóbevallást csak a VPID szám kiadása, illetve az EÜC regisztráció megtörténtét igazoló vámhatóság által küldött értesítés kézhezvételét követően lehet benyújtani. A VPID szám kiadását, illetve az EÜC regisztráció elvégzését megelőzően benyújtott bevallásokat az Igazgatóság nem tudja befogadni és feldolgozni.

Amennyiben a visszaigénylő az A. pont 3) alpontjában, illetve a B. pont 4) alpontjában meghatározott 30 napos határidő leteltével sem kapja meg a VPID szám kiadásáról, illetve az EÜC regisztráció megtörténtéről szóló értesítést, úgy az alábbi kollégánknál telefonon keresztül közvetlenül kérhet tájékoztatást:

Nagyné Gyalai Zita (igazgatási referens): 56/516 – 460

 

3733824224_2013_12_03_atirat_telepulesi_onkormanyzatok.jpg
 

 

 

Az oldalt fejlesztette HONLAP-SZERVÍZ - www.honlap-szerviz.hu